Á tế Á

Các hạng thuế Pháp càng tăng mãi,
Thuế đinh, điền rồi lại thuế bò.
Thuế chó củi, thuế lợn lò,
Thuế muối, thuế rượu, thế đò, thuế xe,
Thuế tất cả trầu cau, chè thuốc tl
Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn
Thuế nhà cửa, thuế chùa đền
Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn
Thuê dầu mật, thuế sơn các chỗ
Thuế gạo rau, thuế đỗ, thuế bông,
Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng,
Thuế chim, thuế cá khắp trong ba kì,
Nhiều hạng thuế kể chi cho xiết,
Thuế “phát xia” thôi việc lạ lùng,
Nói ra luống những đau lòng!
Cha con khổ nhục vợ chồng lìa tan!
Cũng có lúc bầm gan tím ruột,
Vạch trời cao mà tuốt Gươm ra,…