Giới thiệu về tác phẩm Đầu Pháp chính phủ thư

Sau khi từ Nhật Bản trở về Phan Châu Trinh viết “Đầu Pháp chính phủ thư”, đây là bức thư của Phan Châu Trinh viết gửi cho Toàn quyền Đông Dương Paul Beau.

Về nguyên tác viết bằng chữ Hán, được dịch ra tiếng Pháp. Nội dung bức thư nêu lên những tệ trạng của quan lại Nam triều do thực dân Pháp dung dưỡng. Đồng thời tác giả cũng đề nghị chính phủ Pháp sửa đổi chính sách bảo hộ ở Đông Dương. Thư này có gửi đăng báo Pháp. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội cũng cho in bản gỗ đến hàng ngàn quyển phát đi các nơi, khiến tầng lớp sĩ phu Bắc-Trung-Nam đều có thể đọc và một số người còn thuộc lòng. Năm 1926, tạp chí Nam Phong cho in lại bản nguyên tác, trong các số 103, 104 phần chữ Hán. Cũng năm đó một bản được dịch sang tiếng Việt và được in vào tập Quốc hoa tuyết lệ do Thịnh Quan thư quán xuất bản ở Sài Gòn. Một bản dịch khác của Ngô Đức Kế cũng được công bố trong Phan Tây Hồ di thảo do Thúy Ký ấn hành ở Hà Nội.