Ký Khải Định Hoàng đế Thư

(Thư thất điều gửi vua Khải Định)

Việt Nam quốc dân Phan Châu Trinh gửi thư cho đương kim Hoàng đế.

Tôi sinh gặp lúc trong thời nước nhà nghiêng ngập, ngoài thời các nước đua tranh tiến bộ. Tôi là người yêu bình dân chủ nghĩa, ghét chuyên chế quân quyền, đau đớn vì quan lại tham lam, thương xót vì dân sinh khốn khổ, vậy nên tôi sẵn lòng liều cả sanh mãi tôi, ra gánh vác việc đời, trông mong có cứu lại cuộc hiểm nghèo được chút nào chăng!

Năm 1907, tôi đã gửi thư cho các quan Chánh phủ bảo hộ, hết sức kêu ca, trước bày tỏ tình cảnh khổ sở của dân Việt Nam, sau xin thay đổi theo chính trị các nước văn minh trong thời bây giờ. Những việc tôi đã đề xướng trong lúc ấy đều là sự việc cần kíp cấp thiết cả: như lập trường dạy tiếng Tây và chữ quốc ngữ, bày ra hội thương, hội nông để giành lại quyền lợi cho người mình, và thay đổi cách ăn mặc theo cách u Tây… Những việc đó tôi làm trước mắt người thiên hạ, rõ ràng như ban ngày, vậy thời có tội lỗi gì không? Thế mà triều đình nước ta, từ trên đến dưới cứ khư khư cố giữ lấy thói chuyên chế cũ để hà hiếp dân ngu, cướp lấy lợi riêng cho mình; ghét việc thay đổi như cừu thù, coi nhân dân như rơm rác, tìm cớ bới việc, trách phá đủ đường, làm cho lòng dân ai ai cũng tức giận, để mà giết hại những kẻ thông minh lương thiện trong nước. Sự chống sưu thuế không công bình xảy ra khắp cả 12 tỉnh Trung Kì trong năm 1908, thời dân và thân sĩ bị giết và bị tù, kể hơn mấy ngàn người đau lòng thảm dạ biết là bao nhiêu!

Thất điều thư là di cảo của Phan Chu Trinh gửi cho vua Khải Định ở Paris năm 1922. Nguyên văn bằng chữ Hán. Trong thư chỉ ra 7 điều sau:

  1. Một là tội tôn quân quyền
  2. Hai là tội thưởng phạt không công bình
  3. Ba là chuộng sự quỳ lạy
  4. Bốn là tội xa xỉ vô đạo
  5. Năm là phục sức không đúng phép
  6. Sáu là du hạnh vô độ
  7. Bảy là việc Pháp du ám muội

Đây là 7 tội mà cụ Tây Hồ Phan Châu Trinh kể về Khải Định trong bức thư của mình.